พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

        การผลักดันนโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติที่เป็นไปได้ เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนี้.-

1. ด้านการถวายอารักขา พระประมุขของชาติและพระบรมวงศานุวงศ์ การรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร แก่บุคคลสำคัญ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดังนี้.-
        1.1 เน้นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหว และให้ความสำคัญต่อการเข้ามาในพื้นที่
โดยประสานฝ่ายปกครอง (สำนักงานจังหวัด)  และ ภ.จว.ข้างเคียง ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติ และออกแผนคำสั่งในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจัดเตรียม บุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณ ในการปฏิบัติภารกิจ ให้พร้อมอยู่เสมอ โดยในพื้นที่ซึ่งมีการเสด็จฯในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง ต้องจัดเตรียมยานพาหนะที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติในพื้นที่สูงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และกรณีขบวนเสด็จฯที่ต้องถวายพระเกียรติ  และมีระยะเวลาจำกัดต้องใช้ความเร็วสูงและ ต้องจัดหายานพาหนะที่มีสภาพใหม่ และสมรรถนะสูงเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังได้ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ในเขตเทศบาล เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการถวายความปลอดภัย และใช้เส้นทางได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
        1.2 มีการปรับเปลี่ยนมาตรการการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ตาม
สถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย พระราชประสงค์  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการจัดลำดับความสำคัญของบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่เป็นหลัก
        1.3 จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน
เผชิญเหตุก่อนปฏิบัติทุกครั้ง
        1.4  จัดให้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง (ระดับ บช.) ทราบทันที ทั้งทางวาจาและ
ทางลายลักษณ์อักษร

2. การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดังนี้.-
        2.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS ) มาใช้ ในรูปแบบของแผนที่อาชญากรรม (Mapping Crime) เพื่อนำมาวิเคราะห์อาชญากรรม แทนนาฬิกาอาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ผบ.ตร.ที่กำหนดให้พัฒนาระบบการบริการข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ และบรรจุอยู่ในศูนย์ข้อมูลอำนวยการของทุกสถานีตำรวจ ซึ่งแผนที่อาชญากรรมสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยง และนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายกว่านาฬิกาอาชญากรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งงบประมาณในการจ้างเขียนโปรแกรม และจัดซื้ออุปกรณ์ อยู่ระหว่างขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และใช้พื้นที่ของ สภ.ต.ช้างเผือก เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการตามโครงการ         
        2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เนื่องจาก “การท่องเที่ยว ถือเป็นลมหายใจของเชียงใหม่” ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงเน้นในการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวต้องสะดวก สบาย และปลอดภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง โดยพิจารณาจากสถิติของแต่ละพื้นที่
ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในเขตอำเภอเมือง สถานีขนส่ง และตามทางร่วมทางแยก  จำนวน 65 จุด ซึ่งถ้าได้รับงบประมาณ ก็จะสามารถควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะโทรทัศน์วงจรปิด สามารถเห็นการกระทำของคนร้าย โดยไม่ต้องรอให้พลเมืองดีแจ้งเหตุ และเมื่อทราบเหตุก็สามารถติดตามการหลบหนีของคนร้ายได้ อีกทั้งยังสามารถนำภาพที่บันทึกไว้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อคนร้าย ได้  
        2.3 ประสานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับตำรวจ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยงบประมาณการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการวิชาการ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจากประสานกับสภาพัฒน์ฯ ซึ่งมีสาขาภาคเหนืออยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้เพิ่มศักยภาพการบริการนักท่องเที่ยวให้แก่ภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพิเศษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นตำรวจจราจร ตำรวจที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยว ประจำสถานีขนส่ง
        2.4 ได้มีการฝึกและแต่งตั้ง ชุดเจราจาต่อรองประจำสถานีตำรวจ กรณีมีเหตุคนร้าย หรือคนเมายาบ้า จี้จับตัวประกันไว้  เพื่อรองรับ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ชั่วระยะหนึ่ง รอทีมจาก ตำรวจภูธรฯไปถึง เนื่องจากพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กว้างขวางมาก ต้องใช้เวลาการเดินทางมาก โดยการฝึกอบรมนี้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดการฝึกอบรม และเชิญวิทยากรจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. การปฏิบัติการเชิงรุก ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
        3.1 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ ระดับอำเภอ โดยมอบนโยบายให้หัวหน้าสถานี
ตำรวจแต่ละอำเภอ ประสานฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่  กำหนดมาตร
การการแก้ไขปัญหา และเขียนแผนงาน /โครงการ ขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโดยผ่านศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด โดย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด ช่วยในการผลักดันแผนงาน/โครงการ ตามที่อำเภอเสนอ แต่ยังมีปัญหาด้านข้อมูลพื้นฐานที่ ปปส.ได้รับยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
        3.2 จัดทำระบบเก็บข้อมูลผู้ค้าเป็นลักษณะเครือข่ายโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ Mapping Crime มาประยุกต์ใช้ เพื่อสามารถพิจารณาถึงความเชื่อมโยง และวางแผนในการดำเนินการต่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
        3.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน และหมู่บ้านมีความพร้อมรับผู้ผ่านการบำบัด กลับสู่สังคม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับไปติดยาเสพติดอีก โดยจัดชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์เข้าไปทำความเข้าใจกับผู้นำ หรือแกนนำชุมชน ทำความเข้าใจกับลูกบ้าน  ทำประชาคมหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4. การให้บริการประชาชนโดย “รวดเร็ว  โปร่งใส  น้ำใจดี  มีคุณธรรม”
        4.1 เน้นการบริการ ณ จุดเดียว ( One Stop Service ) โดยดำเนินการตามแนวโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชนทั้ง 7 ด้าน ให้บริการอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส
        4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และแจ้งพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่
ยังมีการบริการไม่ดี ทั้งเปิดตู้ ปณ. หรือผ่าน กต.ตร.สถานีตำรวจ และตำรวจภูธรจังหวัด หรือเปิดเว็ปไซต์ให้ตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็น
        4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะการให้ข่าวต่อสื่อมวลชน จะได้แต่งตั้งโฆษกประจำทุกสถานีตำรวจ เพื่อให้ข่าวต่อสื่อมวลชน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่เป็นที่สับสนต่อประชาชนที่รับทราบข่าวจากสื่อฯ  เพื่อป้องกันสื่อฯเสนอข่าวโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง และเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

5.. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        5.1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ หรือเชิงอนุรักษ์ได้มากมาย จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ ป้องกัน ไม่ให้มีผู้ใดมาทำลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
        5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยการจัดสร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ จากประชาชนอาสาสมัครที่เต็มใจช่วยเหลืองานแก่ทางราชการ โดยเฉพาะชุดเหยี่ยวเวหา ซึ่งปัจจุบันสามารถติดต่อกันได้ถึงจังหวัดลำปาง แม่ฮ่องสอน และเชียงราย สามารถช่วยแพร่กระจายข่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการช่วยเหลือได้ร่วมกับ กต.ตร.จังหวัด ในการจัดกิจกรรม รวบรวมผู้บริจาค จัดหาสิ่งของไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยไปในจุดที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้สิ่งของได้ถึงมือผู้เดือนร้อนจริง ๆ

6. การดูแลส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้อยู่ในกรอบ ระเบียบวินัย และมีคุณธรรม
        6.1 เน้นให้ผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นอยู่อย่างพออยู่ พอกิน โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยสนับสนุนให้แม่บ้านมีกิจกรรมหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และหาตลาดในการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ โดยได้ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสรรพื้นที่ในโครงการถนนคนเดิน (ถนนท่าแพ) เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านนำสินค้ามาสาธิต และจำหน่าย           
        6.2 ร่วมกับ กต.ตร.จังหวัด และสถานีตำรวจ จัดหาของรางวัล และจัดทำโล่ห์ หรือใบประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจสำหรับผู้ทำดี และเกิดการแข่งขันกันทำดีขึ้นในหน่วยงานทุกระดับ
        6.3 การพิจารณาความดี ความชอบ และการพิจารณาแต่งตั้ง ยึดหลัก “ ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน “ มีการประเมินการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยเฉพาะระดับหัวหน้าสถานีกำหนดให้มีแนวความคิดแบบยุทธศาสตร์ ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ มีแผนงาน/โครงการ กำหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน เพื่อสามารถประเมินผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top