ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

ความคืบหน้าของการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ภ.จว.เชียงใหม่

รายละเอียด :
       อ้างถึงพระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะของนายทะเบียนจังหวัด ขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าดังนี้ ขณะนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว หมวด ง. เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย, หมวด ๒ การขอต่อและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา ในการนี้ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ประกอบการและท่านผู้สนใจในอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถดำเนินการได้ดังนี้ ๑. ดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ที่ www.tsd.go.th ๒. วิธียื่นเอกสาร ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้ ๒.๑ ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ใช้เอกสารตามที่ระบุในและยื่นตามแบบที่กำหนดในแบบ ธภ.๑ ๒.๒ พนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้เอกสารตามที่ระบุในและยื่นตามแบบที่กำหนดในแบบ ธภ.๖ ๓. การยื่นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานนายทะเบียนจังหวัด ณ ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ๔. การยื่นขออนุญาตสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถยื่นได้ที่ หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือสถานที่ทำงานปกติ หรือภูมิลำเนาของผู้ยื่นคำขอ หมายเหตุ การดำเนินการดังกล่าว ทั้งผู้ประกอบธุรกิจฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัย สามมารถยื่นเรื่องไว้ก่อนเนื่องจาก กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม เมื่อมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ท่านทราบ

ลิ้งค์ข่าว :
       -

27 พฤษภาคม 2559

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top