พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนางานจเรตำรวจแห่งชาติ


1. แผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว

        1.1 การเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย  ภ.จว.เชียงใหม่ ได้รณรงค์เผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพพลานามัย  ได้เชิญแพทย์  พยาบาล  หรือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข หรือด้านการกีฬาได้แก่  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา  มาให้คำแนะนำ บรรยายพิเศษ สาธิต หรือจัดการฝึกอบรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

        1.2 ภ.จว.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยงกับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาในหมู่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวมีการทดสอบสมรรณภาพตำรวจอย่างสม่ำเสมอ โดยมี ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นผู้นำการทดสอบด้วยตนเอง

        1.3 ภ.จว.เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ร่างกายของข้าราชการตำรวจประจำปี

        1.4 สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ให้ข้าราชการตำรวจและตำรวจและครอบครัวได้ออกกำลังกายภายในบริเวณ ภ.จว.เชียงใหม่ ได้แก่ ลานกีฬาตระกร้อ ,ลานกีฬาเปตอง และสนามฟุตบอลขนาดเล็ก เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างงานเป็นประจำทุกปี
         
2. ด้านการปกครองบังคับบัญชา


        2.1 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว
        -  ได้จัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537  ลง 1 ต.ค. 2537  เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียงวินัยข้าราชการ ตำรวจไว้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
        -  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การ ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ ตร.ที่ 0006.313 / 10607 ลง 7 ต.ค.2546  เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ประจำในสังกัด ตร.
        -  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมรางวัล
        -  มอบรางวัลให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่ดี

        2.2 การดูแลเอาใจใส่เรื่องค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
        - เร่งรัดการดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
        - จัดสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ อาหารกลางวัน กองทุนเงินกู้สวัสดิการ การประกอบอาชีพเสริม

        2.3 การควบคุมดูแลวินัยตำรวจ
        - กวดขันผู้ใต้บังคับบัญชา ประพฤติตนอย่างเคร่งครัดอยู่ในวินัยตำรวจ และอุดมคติของตำรวจ
        - มีการแต่งเครื่องแบบและแต่งกายเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่  22 บทที่ 1 วรรค 2 (การแต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี ต้องไม่ให้คอหรือแขนเสื้อชั้นในแลบออกนอกเสื้อ จนแลเห็นได้ )
         
3. ด้านการปรับปรุงพัฒนาสถานที่


        3.1 การจัดทำป้ายแสดงที่ตั้งของหน่วยงาน  ภ.จว.เชียงใหม่
        -  ได้ติดป้ายแสดงเส้นทางไป ภ.จว.เชียงใหม่
        -  จัดทำผังแสดงที่ตั้งภายในของ ภ.จว.เชียงใหม่

        3.2 การจัดพื้นที่ใช้สอยบริเวณ กองกำกับการฝ่ายอำนวยการให้เหมาะสมกับการบริการประชาชน
        - ได้จัดที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเหมาะสม เพียงพอ เป็นสัดส่วน แยกประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้ทำการตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรอย่างเป็นระเบียบ
        - ได้จัดสถานที่จอดรถสำหรับข้าราชการตำรวจอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเป็นสัดส่วนเป็น ระเบียบ สะอาด เรียบร้อย

        3.3 การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

        - มีการดูแลรักษาความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายนอกและบริเวณบ้านพักราชการให้ดู
สดชื่นสวยงาม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ภ.จว.เชียงใหม่ ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ให้มีความสะอาด สวยงามอย่างสม่ำเสมอ
        - มีการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบสำนักงานภายในสำนักงานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยโดยจัดทำกิจกรรม 5 ส และมีการตรวจความสะอาดโดยรวมเป็นประจำ
         
4. แผนพัฒนาการบริหารงานตำรวจ


        4.1 ส่งเสริมให้กำลังพลที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้เวลาว่างจากราชการศึกษาต่อ
        4.2 มีการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการตำรวจภายในหน่วยงานให้มีความรู้ด้านการให้ บริการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใช้ทักษะในการต่อสู้ มีการฝึกแก้ไขปัญหาการควบคุมฝูงชนขนาดใหญ่ โดยร่วมกับ ภ. 5  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ
        4.3 ได้จัดให้ข้าราชการตำรวจบริจาคโลหิตในวันสำคัญต่างๆ และกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องการโลหิตเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
        4.4  ดำเนินการจัดให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนำสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่ไม่ใช้แล้วและประสงค์จะบริจาคมาร่วม บริจาคกรณีเหตุผู้ประสบภัยต่างๆ และส่งเสริมให้ครอบครัวตำรวจนำสินค้ามาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และให้มีร้านค้า สหกรณ์ จำหน่ายสินค้าราคาถูก
        4.5 จัดฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจโดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมปีละ 2 รุ่น อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top